„Dobry rezultat, trwałe oddziaływanie”

Projekt „Dobry rezultat, trwałe oddziaływanie” jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim w terminie od 01/10/2020 do 30/09/2022. Partnerem projektu będzie hiszpańska organizacja Universal Mobility posiadająca 5 lokalizacji na terenie Hiszpanii. Na podstawie szeroko przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów i szkoły powstał EPRS, którego cele wpisują się w potrzebę realizacji projektu Erasmus+ w naszej szkole. Główne cele projektu to:
-podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach,
-podniesienie poziomu języka angielskiego uczniów,
-realizacja praktyk zawodowych w rzeczywistych miejscach pracy,
-poznanie oczekiwań pracodawców na europejskim rynku pracy,
-zwiększenie efektywności zdawalności egzaminów zawodowych,
-rozwój osobisty uczniów, poprawa samooceny uczniów,
-zwiększenie szans na zatrudnienie dzięki zdobyciu uznawanych w krajach europejskich certyfikatów Europass Mobility oraz Europass CV,
-pokonanie bezrobocia w w naszym powiecie,
-zmotywowanie uczniów do dalszego kształcenia,
-zapobieganie przedwczesnemu kończeniu szkoły,
-rozwój kompetencji społecznych i zdolności interpersonalnych.
W ramach projektu zaplanowaliśmy wyjazdy dwóch grup uczniów: 33 uczniów i 3 opiekunów we wrześniu 2021 oraz 17 uczniów i 2 opiekunów w czerwcu 2022 roku na dwutygodniowe staże zawodowe w Maladze. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas 2 i 3 z technikum o kierunku informatycznym, reklamy i handlowym. Uczniowie zostaną wybrani do wyjazdu w ramach rekrutacji, do której wszyscy uczniowie będą mieli równy dostęp.
Każda z grup przed wyjazdem weźmie udział w zajęciach, które mają na celu ich przygotowanie do wyjazdu, w tym:
-przygotowanie z języka angielskiego – 20 godzin (podstawowa komunikacja i język branżowy)
-przygotowanie z języka hiszpańskiego – 5 godzin (podstawowa komunikacja)
-przygotowanie kulturowe – 5 godzin (historia i kultura w Hiszpanii)
-przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne – 5 godzin (integracja grupy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zjawisko szoku kulturowego, rozłąka z bliskimi)
-przygotowanie BHP – 3 godziny (zasady bezpieczeństwa, zapobieganie ryzyku, pierwsza pomoc)
oraz szereg spotkań informacyjnych dotyczących wyjazdu.
W ramach projektu uczniowie zdobędą certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności:
-certyfikaty potwierdzające udział we wszystkich działaniach przygotowawczych
-Europass CV
-Europass Mobility
-certyfikty potwierdzające odbycie praktyk
-referencje i ocena z praktyk wystawiona przez hiszpańskiego pracodawcę
Odbycie stażu w hiszpańskich firmach to doskonała szansa dla naszych uczniów na wykorzystanie wiedzy teoretycznej, zdobytej w szkole w naturalnym środowisku pracy, znacznie przyczyni się to do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, które będą miały wpływ na uczniów, szkołę, środowisko lokalne, a nawet krajowe i międzynarodowe. Uczniowie nabędą nowe umiejętności zawodowe:
*Technik informatyk w zakresie diagnozowania i naprawy sprzętu komputerowego, tworzenia i posługiwanie się bazami
danych, programowania z wykorzystaniem języka HTML i CSS.
*Technik reklamy w zakresie organizowani i prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych, przygotowania i organizowania kampanii reklamowej, projektowania i wykonywania reklam.
*Technik handlowiec w zakresie obsługi klienta, prowadzenia sprzedaży towarów i sporządzania dokumentów sprzedaży, obsługi kasy fiskalnej, korzystania z programów komputerowych wykorzystywanych w sklepie, stosowania poprawnych metod i form prezentacji towarów.
Ponadto zakładamy progres poziomu języka angielskiego i hiszpańskiego, wzrost kompetencji społecznych (większa wiara we własne możliwości, rozwój przedsiębiorczości, usamodzielnienie, aktywny udział w życiu społecznym), zwiększenie świadomości międzykulturowej, co poskutkuje zwiększeniem ich szans na zatrudnienie i lepszą perspektywą zawodową, uczniowie będą bardziej zmotywowani do podejmowania wyzwań, kontynuowania nauki, zmniejszając tym samym odsetek osób bezrobotnych. Przyczyni się do tego zdobycie dokumentów uznawanych w Europie: Europass CV i Europass Mobility.
Udział w projekcie podniesie jakość pracy i ofertę kształcenia szkoły, spowoduje wprowadzanie nowych metod i innowacji w procesie kształcenia, poprawę niematerialnego wizerunku szkoły poprzez zwiększenie możliwości mobilności edukacyjnej uczniów i budowanie silniejszego związku pomiędzy szkołą, a europejskim rynkiem pracy.

Skip to content