„Nowe możliwości zaczynają się tutaj! Dołącz do nas i osiągnij swój sukces!”

Projekt „Nowe możliwości zaczynają się tutaj! Dołącz do nas i osiągnij swój sukces!” jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim w terminie od 01/09/2023 do 28/02/2025. Partnerem projektu jest portugalska organizacja WE ARE, LDA posiadająca kilka lokalizacji na terenie Portugalii. Na podstawie szeroko przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów i szkoły powstał EPRS, którego cele wpisują się w potrzebę realizacji projektu Erasmus+ w naszej szkole. Główne cele projektu to:
-podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach,
-podniesienie poziomu języka angielskiego uczniów,
-realizacja praktyk zawodowych w rzeczywistych miejscach pracy,
-poznanie oczekiwań pracodawców na europejskim rynku pracy,
-zwiększenie efektywności zdawalności egzaminów zawodowych,
-rozwój osobisty uczniów, poprawa samooceny uczniów,
-zwiększenie szans na zatrudnienie dzięki zdobyciu uznawanych w krajach europejskich certyfikatów Europass Mobility oraz Europass CV,
-pokonanie bezrobocia w naszym powiecie,
-zmotywowanie uczniów do dalszego kształcenia,
-zapobieganie przedwczesnemu kończeniu szkoły,
-rozwój kompetencji społecznych i zdolności interpersonalnych.
W ramach projektu zaplanowaliśmy wyjazd grupy 30 uczniów i 3 opiekunów we wrześniu 2024 roku na dwutygodniowy staż zawodowy w Bradze. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas 1, 2, 3 i 4 klasy z technikum o kierunku informatycznym, ekonomicznym, reklamy i handlowym. Uczniowie zostaną wybrani do wyjazdu w ramach rekrutacji, do której wszyscy uczniowie będą mieli równy dostęp.

Przed mobilnością odbędą sie kursy przygotowawcze uczestników:

Kurs językowy – 20 godz. Celem szkolenia językowego będzie przygotowanie uczniów z zakresu słownictwa branżowego dla każdego z zawodów oraz słownictwa dnia codziennego (komunikacja w miejscu zakwaterowania i w miejscu praktyk, rozmowa z klientem, podczas spotkań z innymi, wizyta u lekarza, wykonanie telefonu alarmowego, proszenie o pomoc itp.). Uczniowie pod nadzorem nauczyciela przygotują również Europass CV.

Przygotowanie kulturowe – 6 godz. gdzie uczniowie nabędą wiedzę dotyczącą historii, kultury i zwyczajów portugalskich, a także różnic kulturowych, zostaną zapoznani z miastem, w którym będą odbywać praktyki dzięki przeprowadzonemu spacerowi online. Kurs zostanie rozszerzony o informacje dotyczące postaw proeuropejskich, wiedzy o Europie oraz dziedzictwa europejskiego –

Przygotowanie pedagogiczno – psychologiczne – 5 godz. W trakcie szkolenia podejmowana będzie tematyka zagadnienia „szoku kulturowego”, postępowanie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z rozłąką z bliskimi oraz różnicami kulturowymi, tolerancja dla różnic kulturowych w kraju goszczącym, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, kultury osobistej, integracji grupy oraz korzyści wynikających z pracy na europejskim rynku, relacje w pracy w grupie międzynarodowej, zasady współżycia w miejscu zakwaterowania. Pozwoli to znacznie ograniczyć różne ryzyka, jakie mogą spotkać uczestników na wyjeździe.

Przygotowanie z zakresu BHP i pierwszej pomocy – 5 godz. Szkolenie będzie obejmowało tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy w Portugalii oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. W trakcie trwania mobilności na bieżąco będzie prowadzony monitoring i wsparcie uczestników.

W ramach projektu uczniowie zdobędą certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności:
-certyfikaty potwierdzające udział we wszystkich działaniach przygotowawczych
-Europass CV
-Europass Mobility
-certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk
-referencje i ocena z praktyk wystawiona przez portugalskiego pracodawcę
Odbycie stażu w portugalskich firmach to doskonała szansa dla uczniów na wykorzystanie wiedzy teoretycznej, zdobytej w szkole w naturalnym środowisku pracy, znacznie przyczyni się to do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, które będą miały wpływ na uczniów, szkołę, środowisko lokalne, a nawet krajowe i międzynarodowe. Uczniowie nabędą nowe umiejętności zawodowe:

Technik informatyk:
-testowanie, diagnozowanie i naprawa sprzętu komputerowego
-projektowanie, tworzenie i posługiwanie się bazami danych
-programowanie z wykorzystaniem języka HTML i CSS
*Technik reklamy
-organizowanie i prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
-przygotowanie i organizowanie kampanii reklamowej
-projektowanie i wykonywanie reklam
*Technik handlowiec
-obsługuje klienta, prowadzi sprzedaż towarów i sporządza dokumenty sprzedaży
-obsługuje kasę fiskalną, korzysta z programów komputerowych wykorzystywanych w sklepie
-stosuje poprawne metody i formy prezentacji towarów
*Technik ekonomista
-dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
-prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
-organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

Ponadto zakładamy progres poziomu języka angielskiego i portugalskiego, wzrost kompetencji społecznych (większa wiara we własne możliwości, rozwój przedsiębiorczości, usamodzielnienie, aktywny udział w życiu społecznym), zwiększenie świadomości międzykulturowej, co poskutkuje zwiększeniem ich szans na zatrudnienie i lepszą perspektywą zawodową, uczniowie będą bardziej zmotywowani do podejmowania wyzwań, kontynuowania nauki, zmniejszając tym samym odsetek osób bezrobotnych. Przyczyni się do tego zdobycie dokumentów uznawanych w Europie: Europass CV i Europass Mobility.
Udział w projekcie podniesie jakość pracy i ofertę kształcenia szkoły, spowoduje wprowadzanie nowych metod i innowacji w procesie kształcenia, poprawę niematerialnego wizerunku szkoły poprzez zwiększenie możliwości mobilności edukacyjnej uczniów i budowanie silniejszego związku pomiędzy szkołą a europejskim rynkiem pracy.

Skip to content