Harmonogram zajęć – język polski

DataTemat zajęć w danym dniuGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaIlość godzin
04.10.2021 Próbny egzamin maturalny – test na wejście14:1517:15
06.10.2021 Analiza wyników egzaminu, omówienie go i dokonanie diagnozy wiedzy oraz umiejętności uczniów14:1515:452
11.10.2021 Poznanie zasad pisania streszczenia logicznego14:1515:45 2
13.10.2021 Tworzenie streszczenia logicznego tekstu nieliterackiego14:1515:45 2
18.10.2021 Formułowanie głównej myśli artykułu publicystycznego14:1515:45 2
20.10.2021 Rozpoznawanie prawdy i fałszu14:1515:45 2
25.10.2021 Rozumienie tekstu na poziomie strukturalnym14:1515:45 2
27.10.2021Rozumienie tekstu na poziomie dosłownym i metaforycznym/symbolicznym14:1515:452
08.11.2021 Wyszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami w tekście14:1515:45 2
10.11.2021 Wnioskowanie na podstawie przesłanek w tekście14:1515:45 2
15.11.2021 Określanie stosunku autora do opisywanych zagadnień14:1515:45 2
17.11.2021 Rozpoznawanie funkcji językowych14:1515:45 2
22.11.2021 Określanie funkcji środków językowych w tekście14:1515:45 2
24.11.202Badanie struktury tekstu, przekształcanie struktury tekstu14:1515:452
29.11.2021Określanie tezy tekstu i wskazywanie argumentów14:1515:452
01.12.2021Wyszukiwanie słów kluczowych w tekście14:1515:452
06.12.2021Rodzaje stylów językowych14:1515:452
08.12.2021Rozpoznawanie stylów językowych, wyszukiwanie ich cech14:1515:452
13.12.2021Przypomnienie zasad tworzenia rozprawki problemowej14:1515:452
15.12.2021Ćwiczenia w pisaniu rozprawek problemowych14:1515:452
03.01.2022Tworzenie spójnej wypowiedzi, poprawne łączenie akapitów14:1515:452
05.01.2022Kształcenie umiejętności właściwego doboru i kolejności argumentów14:1515:452
10.01.2022Wyszukiwanie elementów budowy dzieła literackiego14:1515:452
12.01.2022Odczytywanie treści symbolicznych, alegorycznych i ironicznych14:1515:452
17.01.2022Słowotwórstwo – temat słowotwórczy, formanty słowotwórcze14:1515:452
19.01.2022Analiza i interpretowanie utworu poetyckiego14:1515:452
24.01.2022Próbny egzamin maturalny podsumowujący zajęcia14:1517:154
26.01.2022Analiza wyników egzaminu, omówienie go z uczniami  14:1515:452
  Łącznie 60 godzin dydaktycznych
Skip to content