Kalendarium

Kalendarium – kształtowanie się Liceum Ogólnokształcącego

im. Henryka Brodatego we Lwówku Śląskim – lata 1945-2010


Rok 1945

Po zakończeniu działań wojennych do Lwówka Śląskiego zaczęli przyjeżdżać osadnicy wojskowi,

którzy podjęli się m.in. organizowania oświaty na terenie miasta. W sierpniu 1945 roku zawiązał się Komitet,

który rozpoczął starania zmierzające do otwarcia szkoły. W skład zespołu organizatorów weszli

pp. Maria Kożuchowska, Kazimierz Głowacki, Aleksander Karatnicki, Stanisław Piekarowicz, Bolesław

Błaszczyński i ks. Bolesław Ekiert.

Pierwsza polska szkoła podstawowa na terenie Lwówka, zwana wówczas szkołą powszechną, swoje lokum

znalazła w budynku dzisiejszego klasztoru. 20 grudnia 1945 roku po uczestnictwie zebranych na mszy świętej,

odbyło się wręczenie kluczy od budynku kierownikowi Szkoły, spotkanie z „twórcami” szkoły i już działającym

Komitetem Rodziców.

Naukę rozpoczęło kilkunastu uczniów zgrupowanych tymczasowo ze względu na poziom wiedzy

w dwóch klasach, tj. VI i VII. Kierownikiem Szkoły został Kazimierz Banach. Choć budynek miał jeszcze

wewnątrz pełno śladów wojny, uroczystość odbyła się w wyremontowanej auli, gdzie na czołowej ścianie widniał

namalowany na płótnie duży ORZEŁ BIAŁY, a obok cytat Juliusza Słowackiego:

Niechaj żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganek

– (wielu pierwszych maturzystów pamięta aulę i ten napis).

Szkoła od początku nosiła miano „Dzieci Piastów” – była to nazwa nadana spontanicznie przez pierwszych

mieszkańców Lwówka Śląskiego na znak, że osadnicy tworzyli nowy ład i porządek na Ziemi Piastów.

W pierwszym roku funkcjonowania szkoły nauka odbywała się na parterze. Czynne były tylko sale,

brakowało tablic, sprzętów, a ławki były nieprzystosowane do wzrostu uczniów. Nie było ogrzewania.

Sale, w których odbywała się nauka, ogrzewano piecykami żeliwnymi, nie było bieżącej wody i szyb w wielu

oknach. Brakowało zeszytów, podręczników, przyborów szkolnych. Był jednak ogromny zapał nauczycieli,

tworzących wówczas zaczątek szkoły: Eugenii Piekarowicz, Heleny Pielarskiej, Józefy Kozioł, Urszuli Żarów,

Marii Kasperek, kierownika Szkoły Kazimierza Banacha, Józefy Kossów i pp. Stefanii i Henryka Żuchowskich.


Rok 1946

Wzrasta liczba uczniów, do użytku oddano kolejne pomieszczenia na parterze. Uporządkowane zostało

także I piętro. W szkole działał już sklepik szkolny, istniała bardzo skromna biblioteka.

18 września 1946 r. zostało otwarte gimnazjum- odrębna prywatna jednostka oświatowa.

Dyrektorem został pan Władysław Jasiński, z wykształcenia matematyk. Gimnazjum mieściło się w obecnym

budynku klasztoru o.o. Franciszkanów. Nauka w gimnazjum stała na wysokim poziomie, jednak, z uwagi

na prywatny status Szkoły, nie dawała uprawnień do dalszej nauki w szkołach wyższych. Dlatego uczniowie

zostali przeniesieni do szkół w Jeleniej Górze i Wrocławiu, gdzie w roku 1950 zdawali maturę i kontynuowali

studia, a lwóweckie gimnazjum rozwiązano.


Rok 1947/1948

W roku 1947, w wyniku starań Dyrektora Szkoły i Lwóweckich Władz Oświaty, Wrocławskie

Kuratorium Oświaty wyraziło zgodę na utworzenie we Lwówku klas VIII, IX, X, XI. Powstała Szkoła

Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, czyli tzw. 11-latka, pozostająca nadal w tym samym budynku,

pod dyrekcją Stanisława Brutkowskiego i Marii Głowackiej, pełniącej funkcje wicedyrektora.

Z chwilą powstania 11-latki nastąpił podział kadry nauczycielskiej na nauczycieli uczących w liceum

i nauczycieli podstawówki. W liceum byli to (dotyczy lat 1949-1954): Maria Głogowska- biologia, chemia,

Maria Modelska- język polski, Stefan Modelski- łacina, Zofia Hołubicka- język rosyjski,

Zofia Staszkiewicz-Sandownik- matematyka, Eugeniusz Sadownik- przysposobienia wojskowe,

Regina Kostańska-Adamiec- język niemiecki, Leonarda Kaszewska- historia, logika, Waldemar Kuczyński- fizyka,

Helena Gałgowska- geografia, Stefania Brutkowska- biblioteka, WF dziewcząt, Stanisław Brutkowski- historia,

WF chłopców, Irena Lacewicz- WF dziewcząt, Ks. Sieniewicz i ks. Tomczyk- religia.

Młodzież w mieście była widziana i rozpoznawana. Na ulicy wolno było przebywać tylko do godz. 19.00!

Wszyscy byli zobowiązani do noszenia granatowych fartuchów albo granatowych marynarek, a na beretach

i na rękawie musiał być dobrze przyszyty znaczek z literami SP albo LO, co identyfikowało uczniów

ze Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. W roku 1948 lwówecka średnia szkoła została

przekształcona w samorządową. Przyczynił się do tego Komitet Koła Rodzicielskiego, wysyłając pismo

do Ministerstwa Oświaty w Warszawie. 30 sierpnia 1948 roku szkoła znalazła się pod zarządem

Wydziału Powiatowego we Lwówku Sląskim. W listopadzie 1948 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego

we Wrocławiu nadało szkole nową nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego Rady Powiatowej

we Lwówku Sląskim. Wówczas na dyrektora szkoły został zatwierdzony Stanisław Brutkowski.Rok 1950

W 1950 roku został utworzony internat ze stołówką u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Gryfiogórskiej.

Potem przeniesiono go na ul. Jaśkiewicza. 14 kwietnia 1950 roku Podsekretarz Stanu prof. dr Henryk Jabłoński

podpisał Zarządzenie Ministerstwa Oświaty o utworzeniu Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej

Stopnia Licealnego we Lwówku Śląskim, z ważnością od 1 lutego 1950 roku.

Rok 1960

W roku 1960 klasy podstawowe z budynku 11-latki zostały przeniesione do szkoły

tzw. „Babci” i tam pozostały do 1965 r. Razem z uczniami przeszli też nauczyciele uczący w podstawówce.

Od tego czasu Liceum Ogólnokształcące we Lwówku Śląskim nosi imię Henryka Brodatego.

Rok 1972

Dyrektorem Szkoły zostaje Bolesław Makowski. Urządzenie na nowo pokoju nauczycielskiego.

Uruchomiono klub dla uczniów. Wymalowano i wyposażono 14 pracowni. Zakończenie remontu sali gimnastycznej.Rok 1975

06.07.1975 – nawiązanie kontaktu ze Szkołą w Budzieszynie (NRD). 22.11.1975 – wręczenie sztandaru szkole.

Rok 1977

Wprowadzenie „Złotej Tarczy” jako odznaczenia wyróżniającego ucznia. Wprowadzono zwyczaj organizowania półmetka.

Rok 1981

28.03.1981 – odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru ZHP.

Rok 1986
01.09.1986 – ustalono „Odznakę Przyjaciela Szkoły” przyznaną przez Radę Pedagogiczną LO. 25.10.1986 – Obchody 40-lecia LO.

Rok 1987

Dyrektorem Szkoły zostaje Stanisław Ostrowski.Rok 1994

Dyrektorem zostaje Włodzimierz Kaczuba.Rok 1996

21 września – Zjazd Nauczycieli i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego

z okazji obchodów 50-lecia szkoły.

Rok 1999

25 czerwca – Uroczyste pożegnanie Szkoły Podstawowej nr 3. 1 września – Wprowadzono 3 profile

klas liceum ogólnokształcącego: społeczno-prawny, biologiczno-chemiczny i matematyczno-informatyczny.

Rok 2001

8 czerwca – Uroczyste rozdanie świadectw dojrzałości połączone z 50 rocznicą pierwszej matury w szkole.

Rok 2002

1 września – Edukację rozpoczynają pierwsi uczniowie 3-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci z rocznika 1986.

Rok 2003

1 września – Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

we Lwówku Śląskim. Nowa szkoła powstała z połączenia dwóch lwóweckich szkół Liceum Ogólnokształcącego

im. Henryka Brodatego i Zespołu Szkół Zawodowych. Dyrektorem został Roman Ciechanowicz.


Rok 2006

16 września – Uroczyste obchody 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim.

Rok 2010

01 IX 2010 r. – 31 VIII 2011r. -pełniącym obowiązki dyrektora szkoły

był Tomasz Przybyło.

Rok 2012

29 IX – zjazd absolwentów.

Rok 2015

maj – czerwiec – nowa formuła matury.

Rok 2016

maj – czerwiec – obchody 70- lecia liceum.

Obecny Dyrektor Szkoły – pan Roman Ciechanowicz.

Skip to content