ZSOiZ – nowocześnie, zawodowo!

Droga młodzieży, szanowni rodzice. Dnia 1 lutego br. rozpoczynamy realizację projektu „ZSOIZ – nowocześnie, zawodowo!” realizowanego przez Powiat Lwówecki w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 011 375,00 zł a kwota dofinansowania: 859 668,75 zł.

Okres realizacji projektu: od: 2021-02-01 do: 2022-12-31.

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego i poprawa efektywności kształcenia zawodowego – to główne obszary, na których skupia się realizacja niniejszego projektu. Projekt obejmie wsparciem uczniów i nauczycieli w zakresie odpowiadającym efektywności kształcenia zawodowego.

Dla uczniów zaplanowano:

 • realizację zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego,
 • wyjazdy na uczelnie wyższe (zajęcia),
 • kursy specjalistyczne w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (publiczny rejestr kwalifikacji nadawany w polskim systemie oświaty), WORD lub UDT jako jednostki certyfikujące,
 • realizację staży zawodowych.

  Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów z Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:
 • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy,
 • wsparcie uczniów w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego oraz udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania
  szkół,
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt dot. kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczyciela,
 • zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Skip to content