Zasady rekrutacji i terminy

Absolwencie Szkoły Podstawowej.

Lubisz grać? Dołącz do gry o swoją przyszłość!

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. możesz przejść wszystkie poziomy tej gry, zdobywając wiedzę i umiejętności po to, aby ostatecznie wygrać – zrealizować swoje plany życiowe i osiągnąć sukces!

Zacznij grę już teraz! 

Wykonaj polecenia, a bez problemu przejdziesz kolejne poziomy rekrutacji.

.

Złóż wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

W tym celu wejdź na https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat, zarejestruj się w sekcji Nabór do szkół, znajdź ZSOiZ w Lwówku Śląskim, wybierz szkołę (kierunek/profil), wypełnij wniosek według instrukcji, wydrukuj i podpisz oraz dostarcz do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą.

.

Przynieś do ZSOiZ świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

.

Dostarcz do ZSOiZ zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jednocześnie możesz dokonać zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zmiany szkoły, do której będziesz kandydować.

.

Dowiesz się, czy zostałeś przyjęty do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim..

Przyjętym do technikum lub szkoły branżowej wydamy skierowania na badanie lekarskie (dotyczące kształcenia zawodowego).

Jeżeli potrzebujesz pomocy to dzwoń – 75 782 43 49 lub pisz -sekretariat@zsoizlwowek.pl

GRA ROZPOCZYNA SIĘ 17 MAJA.

DOŁĄCZ DO NAS!

————————————————————————————-

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. , z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

 Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

 W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. , w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.  Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r.  zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9  ustawy – Prawo oświatowe).

 W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

 Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2  ustawy – Prawo oświatowe).

 Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7  ustawy – Prawo oświatowe).


Andrzej Bielak dyrektor ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Skip to content